GERMANS BOADA S.A.

PUBLICITAT DELS PROJECTES COMUNS DE FUSIÓ. FUSIÓ PER ABSORCIÓ DE SOCIETATS INTEGRAMENT PARTICIPADES
PUBLICIDAD DE LOS PROYECTOS COMUNES DE FUSIÓN. FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE SOCIEDADES ÍNTEGRAMENTE PARTICIPADAS

En compliment del que es preveu en els articles 39 i 49 de la Llei 3/2009, de 3 d´abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils (LLME) es fa públic el Projecte Comú de Fusió per Absorció de GERMANS BOADA, S.A (Societat Absorbent) i BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal (Societat Absorbida), subscrits i signats pels òrgans d´administració de les esmentades societats en data 30 de juny de 2021.



En cumplimiento de lo previsto en los artículos 39 y 49 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (LME) se hace público el Proyecto Común de Fusión por Absorción de GERMANS BOADA, S.A. (Sociedad Absorbente) y BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal (Sociedad Absorbida), suscritos y firmados por los órganos de administración de las sociedades mencionadas en fecha 30 de junio de 2021.



El Projecte Comú de Fusió ha estat inserit a la pàgina web de la Societat GERMANS BOADA, S.A (www.germansboada.cat) el 30 de juliol de 2021, dipositat al Registre Mercantil de Barcelona el dia 14 de juliol de 2021 i publicat al BORME amb data 22 de juliol de 2021. Tanmateix, en compliment del previst a l´article 32 de la LLME, serà presentada al Registre Mercantil de Barcelona certificació emesa per la Societat Absorbent en la qual consti la data d´inserció del Projecte Comú de Fusió a la pàgina web de la Societat GERMANS BOADA, S.A. Als efectes oportuns es fa constar que el Projecte de Comú de Fusió per Absorció també ha estat dipositat amb data 15 de juliol de 2021 al Registre Mercantil d´Alacant i publicat al BORME en data 23 de juliol de 2021, conforme a les previsions de l´article 32.2 de la LLME, donat que la Societat Absorbida no te pàgina web corporativa. En virtut de la fusió projectada la Societat BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal serà absorbida per la Societat GERMANS BOADA, S.A, amb transmissió de tot el seu patrimoni a la Societat Absorbent, la qual se subrogarà amb caràcter universal en tots els actius, passius, drets i obligacions conforme als balanços tancats i aprovats de 31 de desembre de 2020.



El Proyecto Común de Fusión ha sido insertado en la página web de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A (www.germansboada.cat) el 30 de julio de 2021, depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el día 14 de julio de 2021 y publicado en el BORME con fecha 22 de julio de 2021. Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 de la LME, será presentada ante el Registro Mercantil de Barcelona certificación emitida por la Sociedad Absorbente en la que constará la fecha de inserción del Proyecto Común de Fusión en la página web de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A. A los efectos oportunos se hace constar que el Proyecto Común de Fusión por Absorción también ha sido depositado en fecha 15 de julio de 2021 en el Registro Mercantil de Alicante y publicado en el BORME en fecha 23 de julio de 2021, conforme a las previsiones del artículo 32.2 de la LME, dado que la Sociedad Absorbida no tiene página web corporativa. En virtud de la fusión proyectada la Sociedad BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal será absorbida por la Sociedad GERMANS BOADA, S.A., con transmisión de todo su patrimonio a la Sociedad Absorbente, la cual se subrogará con carácter universal en todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones conforme a los balances cerrados y aprobados a 31 de diciembre de 2020.



Es fa constar el dret dels creditors de les Societats participants en la fusió en els que els seus crèdits: (i) hagin nascut amb anterioritat a la data d´inserció del Projecte Comú de Fusió a la pàgina web de la Societat GERMANS BOADA, S.A (www.germansboada.cat) i la data del dipòsit del Projecte Comú de Fusió en el Registre Mercantil de Barcelona i Alacant, respectivament, i (ii) que no hagin vençut en aquell moment, a oposar-se a la fusió fins que els crèdits quedin garantits, podent exercir l´esmentat dret d´oposició en el termini d´un (1) mes des de la publicació de l’últim anunci de l´acord pel qual s´aprova la fusió, en els termes indicats a l’article 44 de la LLME.



Se hace constar el derecho de los acreedores de las Sociedades participantes en la fusión cuyo crédito: (i) haya nacido antes de la inserción del Proyecto Común de Fusión en la página web de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A. (www.germansboada.cat) y la fecha de depósito del Proyecto Común de Fusión en el Registro Mercantil de Barcelona y Alicante, respectivamente, y (ii) no haya vencido en ese momento, a oponerse a la fusión hasta que se les garanticen tales créditos, pudiendo ejercer el referido derecho de oposición en el plazo de un (1) mes desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo por el que se aprueba la fusión, en los términos indicados en el artículo 44 de la LME.



Conforme a les disposicions de l’article 39 de la LLME els interessats poden visualitzar i descarregar els següents documents relatius als Projecte de Fusió:



Conforme a las disposiciones del artículo 39 de la LME los interesados pueden visualizar y descargar los siguientes documentos relativos a los Proyectos de Fusión:


 • Projecte comú de Fusió de la Societat GERMANS BOADA, S.A i BOADA KANGURO, S.L. Societat Unipersonal
 • Proyecto común de Fusión de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A y BOADA KANGURO, S.L. Sociedad Unipersonal
 • Comptes anuals de l´exercici 2018, informe d´auditoria i de gestió de la Societat GERMANS BOADA, S.A
 • Cuentas anuales del ejercicio 2018, informe de auditoría y de gestión de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A.
 • Comptes anuals de l´exercici 2019, informe d´auditoria i de gestió de la Societat GERMANS BOADA, S.A
 • Cuentas anuales del ejercicio 2019, informe de auditoría y de gestión de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A.
 • Comptes anuals de l´exercici 2020, informe d´auditoria i de gestió de la Societat GERMANS BOADA, S.A
 • Cuentas anuales del ejercicio 2020, informe de auditoría y de gestión de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A.
 • Comptes anuals de l´exercici 2018 de la Societat BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal
 • Cuentas anuales del ejercicio 2018 de la Sociedad BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal
 • Comptes anuals de l´exercici 2019 de la Societat BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal
 • Cuentas anuales del ejercicio 2019 de la Sociedad BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal
 • Comptes anuals de l´exercici 2020 de la Societat BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal
 • Cuentas anuales del ejercicio 2020 de la Sociedad BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal
 • Nota relativa al text dels estatuts socials vigents de la Societat GERMANS BOADA, S.A i de la Societat BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal. Es fa constar que l´esmentada fusió no comportarà modificacions estatutàries
 • Nota relativa al texto de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A y de la Sociedad BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal. Se hace constar que la mencionada fusión no comportará modificaciones estatutarias.
 • Certificat de la composició de l´òrgan d´administració de la Societat GERMANS BOADA, S.A i BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal, on consta la data des de la qual ostenten el càrrecs, així com la identitat dels membres del Consell d´Administració que continuaran ostentant el càrrec després de la fusió.
 • Certificado de la composición del órgano de administración de la Sociedad GERMANSS BOADA, S.A y BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal, donde consta la data desde la que los mismos ostentan el cargo, así como la identidad de los miembros del Consejo de Administración que continuaran ostentando el cargo tras la fusión.




A Rubí, a 30 de juliol de 2021

En Rubí, a 30 de julio de 2021.


GERMANS BOADA S.A.Pol. Can Rosés, Av. Olimpiades 89-91, P.O. BOX 1408191 RUBI (Barcelona) SPAINTel. +34 936 80 65 00 Fax +34 936 80 65 01E-mail: gboada@rubi.com