GERMANS BOADA S.A.

El President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la societat de data 20 de maig de 2020, ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, convocada per a la seva celebració presencial al domicili social el dia dia 30 de juny de 2020, a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 1 de juliol del mateix any i a la mateixa hora, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 89-91, sota l´Ordre del Dia que es detalla a continuació.

Possibilitat d´assistència remota o telemàtica. . Ateses les presents circumstàncies, constatada la previsible extensió en el temps de les mesures derivades de l´estat d´alarma i amb la intenció de salvaguardar els interessos generals, la salut i seguretat dels accionistes i altres persones que intervenen en la preparació i celebració de la Junta General, als efectes del que es disposa al Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 pel que es modifica l´article 40.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l´impacte econòmic i social del COVID-19, aquells accionistes que no puguin desplaçar-se al domicili social podran atendre a la Junta General d´Accionistes per videoconferència múltiple.

L´assistència telemàtica a la Junta General es realitzarà mitjançant la connexió a una plataforma de videoconferència contractada per la Societat, accedint els accionistes a través de l´enllaç que els remetrà el President del Consell d´Administració a l´adreça de correu electrònic que a aquestes efectes consti al llibre registre d´accions nominatives. La Societat garantirà que la connexió es subjecti a les disposicions previstes a la Llei. En aquest sentit, aquells accionistes que vulguin optar per l´assistència telemàtica hauran de comunicar-ho al President del Consell d´Administració amb una antelació mínima de 48 hores a la data de celebració de la Junta General. L´assistència telemàtica a la Junta General de l´accionista deixarà sense efecte la delegació de vot.

ORDRE DEL DIA

 1. Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals, l´Informe de Gestió, la proposta d´aplicació de resultats corresponents a l´exercici 2019, l´Informe d´Auditoria i de la gestió social

 2. Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals consolidats del grup, l´Informe de Gestió, la proposta d´aplicació de resultats corresponents a l´exercici 2019, l´Informe d´Auditoria i de la gestió social

 3. Proposta i aprovació, si s’escau, de la retribució del Consell d’Administració pel 2020

 4. Nomenament conseller suplent

 5. Modificació de l´article 9è del Estatuts Socials per tal de que les Juntes Generals d´Accionistes es puguin celebrar per mitjans telemàtics

 6. Reducció de capital per amortització de les 10.600 accions Classe B que la Societat té en autocartera i, en conseqüència, modificació de l´article 5è dels Estatuts Socials

 7. Modificació de l´article 6è (“Sindicació d´accions”) dels Estatuts Socials deixant sense efecte la regulació del règim de sindicació de les accions Classe B

 8. Ampliació de l´objecte social i modificació, en conseqüència, de l´article 3er (“Objecte Social”) dels Estatus Socials

 9. Adaptació dels articles estatutaris redactats en castellà a l´idioma català per uniformitat del text (1er (Denominació), 4art (Duració), 5è (Capital social), 6è (Sindicació d´Accions), 7è (Usdefruit d´accions), 8è (Règim), 10è (President i Secretari de la Junta), 12è (Aprovació acta de la Junta i forma d´acreditar els acords), 14è (Facultats del Consell d´Administració), 15è (exercici social), 16è (Llibres i comptes anuals), 17è (Comptes anuals), 19è (Dissolució i liquidació), 20è (Remissió a la Llei) i 21è (Incompatibilitats)

 10. Precs i preguntes.

 11. Delegació de facultats per a l’elevació a públic dels acords adoptats per la Junta.

 12. Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per la signatura de la mateixa.

Es recorda als senyors accionistes que poden examinar en el domicili social o obtenir de forma immediata mitjançant l’enviament d’aquesta petició per correu electrònic al senyor President del Consell d’Administració de la Societat per al lliurament o tramesa gratuïta de la documentació relativa als acords que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, i en especial els Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes de l’exercici 2019 tant individuals com Consolidats, de conformitat amb l’establert a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital.

Tanmateix, i de conformitat amb les disposicions de l´article 287 de la Llei de Societats de Capital, s´informa als accionistes del dret que els correspon d´examinar en el domicili social el text de la proposta de modificació estatutària i de l´informe emès pel Consell d´Administració, així com per sol·licitar l´entrega o enviament gratuït dels esmentats documents. Tanmateix, aquesta tramesa es podrà sol·licitar també enviant un correu electrònic al senyor President del Consell d’Administració sol·licitant aquesta documentació.

La Societat continuarà monitoritzant l´evolució de l’emergència sanitària i les mesures adoptades per les autoritats al respecte i s´actualitzarà-en el seu cas- la informació que es conté en aquest anunci en cas de ser necessari- cercant sempre el compliment de la normativa vigent i la millor protecció d´accionistes i empleats.Rubí, a 29 de maig de 2020.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo -

COMPLEMENT DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT "GERMANS BOADA, S.A."

En relació amb la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes convocada per a la seva celebració al domicili social el dia 30 de juny de 2020, a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 1 de juliol del mateix any i a la mateixa hora,, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 89-91, segons anunci publicat a la pàgina web corporativa https://www.germansboada.cat/ el 29 de maig de 2020, i comunicacions individuals realitzades als accionistes -a la mateixa data- conforme a les disposicions dels Estatuts Socials, de conformitat amb la sol·licitud de publicació de complement de convocatòria prevista a l´article 172 de la Llei de Societats de Capital formulada per l’accionista Pere Boada i Aragonès, titular de més del 5% del capital social, per mitjà del present anunci complementari s’inclou a l’Ordre del Dia de l’esmentada convocatòria el següent:

PUNT ADDICIONAL

Per l’exposat anteriorment, es fa constar que, després de la inclusió del punt anterior a l’Ordre del Dia de la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes de la Societat, el punt Desè (Precs i preguntes), el punt Onzè (Delegació de facultats per a l’elevació a públic dels acords adoptats per la Junta.) i el punt Dotzè (Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per la signatura de la mateixa, passaran a ser els punts Onzè, Dotzè i Tretzè respectivament.

A partir del present complement de convocatòria qualsevol accionista podrà exercir els seus drets d’informació previstos a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, en els termes que van quedar assenyalats en el primer anunci de convocatòria, així com a sol·licitar la informació i/o aclariments que estimin oportuns.Rubí, a 12 de juny de 2020- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo -