Germans Boada S.A.

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT

“GERMANS BOADA, S.A.”

El President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la societat GERMANS BOASA, S.A (la “Societat”) amb data 28 de setembre de 2022, ha acordat convocar la Junta General Extraordinària d’Accionistes, convocada per a la seva celebració presencial al domicili social el dia 9 de novembre de 2022, a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 10 de novembre del mateix any i a la mateixa hora, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 89-91, sota l’Ordre del Dia que es detalla a continuació.

Possibilitat d´assistència remota o telemàtica. Als efectes del que disposa l’article 9 dels Estatuts Socials de la Societat, aquells accionistes que no puguin desplaçar-se al domicili social podran atendre a la Junta General d’Accionistes per videoconferència múltiple.

L’assistència telemàtica a la Junta General es realitzarà mitjançant la connexió a una plataforma de videoconferència contractada per la Societat, accedint els accionistes a través de l´enllaç que els remetrà el President del Consell d’Administració a l´adreça de correu electrònic que a aquests efectes consti al llibre registre d’accions nominatives amb suficient antelació a la data celebració de la Junta General. La Societat garantirà que la connexió es subjecti a les disposicions previstes a la Llei. En aquest sentit, aquells accionistes que vulguin optar per l’assistència telemàtica hauran de comunicar-ho al President del Consell d´Administració, per qualsevol mitjà escrit que deixi constància de la seva recepció, amb una antelació mínima de 48 hores a la data de celebració de la Junta General. L’assistència telemàtica a la Junta General de l’accionista deixarà sense efecte la delegació de vot.

ORDRE DEL DIA

  1. Modificació de l’article 18è dels Estatuts Socials relatiu al percentatge de repartiment de dividends
  2. Precs i preguntes
  3. Delegació de facultats per a l’elevació a públic dels acords adoptats per la Junta.
  4. Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per la signatura de la mateixa.”

Es recorda als senyors accionistes que poden examinar en el domicili social o obtenir de forma immediata mitjançant l’enviament d’aquesta petició per correu electrònic al senyor President del Consell d’Administració de la Societat per al lliurament o tramesa gratuïta de la documentació relativa als acords que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes. En particular, i de conformitat amb les disposicions de l´article 287 de la Llei de Societats de Capital, s´informa als accionistes del dret que els correspon d´examinar en el domicili social el text de la proposta de modificació estatutària i de l´informe emès pel Consell d´Administració, així com per sol·licitar l´entrega o enviament gratuït dels esmentats documents. Aquesta tramesa es podrà sol·licitar també enviant un correu electrònic al senyor President del Consell d’Administració sol·licitant aquesta documentació.


Rubí, a 4 d´octubre de 2022.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo.