GERMANS BOADA S.A.

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D´ACCIONISTES DE LA SOCIETAT GERMANS BOADA, S.A

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GERMANS BOADA, S.A.El President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la societat amb data 25 d´agost de 2021, ha acordat convocar la Junta General Extraordinària d’Accionistes, convocada per a la seva celebració presencial al domicili social el dia 30 de setembre de 2021, a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 1 d´octubre del mateix any i a la mateixa hora, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 89-91, sota l’Ordre del Dia que es detalla a continuació.


El Presidente del Consejo de Administración, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Consejo de Administración de la sociedad con fecha 25 de agosto de 2021, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, convocada para su celebración presencial en el domicilio social el día 30 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 1 de octubre de 2021 del mismo año y a la misma hora, a Rubí (Barcelona), Avenida Olimpiadas, 89-91, bajo el Orden del día que se detalla a continuación.


Possibilitat d´assistència remota o telemàtica. Ateses les presents circumstàncies causades per la COVID-19, i amb la intenció de salvaguardar els interessos generals, la salut i seguretat dels accionistes i altres persones que intervenen en la preparació i celebració de la Junta General, a l’efecte del que es disposa a l’article 9 dels Estatuts Socials de la Societat i a l’article 3 del Reial Decret-llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, aquells accionistes que no puguin desplaçar-se al domicili social podran atendre a la Junta General d’Accionistes per videoconferència múltiple.


Posibilidad de asistencia remota o telemática. Atendidas las presentes circunstancias causadas por la COVID-19, y con la intención de salvaguardar los intereses generales, la salud y seguridad de los accionistas y otras personas que intervienen en la preparación y celebración de la Junta General, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y en el artículo 3 del Real decreto ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, aquellos accionistas que no puedan desplazarse al domicilio social podrán atender a la Junta General de Accionistas por videoconferencia múltiple.


L’assistència telemàtica a la Junta General es realitzarà mitjançant la connexió a una plataforma de videoconferència contractada per la Societat, accedint els accionistes a través de l´enllaç que els remetrà el President del Consell d’Administració a l´adreça de correu electrònic que a aquests efectes consti al llibre registre d’accions nominatives. La Societat garantirà que la connexió es subjecti a les disposicions previstes a la Llei. En aquest sentit, aquells accionistes que vulguin optar per l’assistència telemàtica hauran de comunicar-ho al President del Consell d´Administració, per qualsevol mitjà escrit que deixi constància de la seva recepció, amb una antelació mínima de 48 hores a la data de celebració de la Junta General. L’assistència telemàtica a la Junta General de l’accionista deixarà sense efecte la delegació de vot.


La asistencia telemática a la Junta General se realizará mediante la conexión a una plataforma de videoconferencia contratada por la Sociedad, accediendo los accionistas a través del enlace que los remitirá el Presidente del Consejo de Administración a la dirección de correo electrónico que a estos efectos conste en el libro de registro de acciones nominativas. La Sociedad garantizará que la conexión se sujete a las disposiciones previstas en la Ley. En este sentido, aquellos accionistas que quieran optar por la asistencia telemática tendrán que comunicarlo al Presidente del Consejo de Administración, por cualquier medio escrito que deje constancia de su recepción, con una antelación mínima de 48 horas a la fecha de celebración de la Junta General. La asistencia telemática a la Junta General del accionista dejará sin efecto la delegación de voto.ORDRE DEL DIA

ORDEN DEL DÍA


 • Primer.- Aprovació del Projecte Comú de Fusió per Absorció de la Societat GERMANS BOADA, S.A (Societat Absorbent) i BOADA KANGURO, S.L.U. (Societat Absorbida).
 • Primero.- Aprobación del Proyecto Común de Fusión por Absorción de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A (Sociedad Absorbente) y BOADA KANGURO, S.L.U. (Sociedad Absorbida).
 • Segon.- Aprovació com a balanç de fusió el balanç anual auditat de la Societat tancat a 31 de desembre de 2020.
 • Segundo.- Aprobación como balance de fusión el balance anual auditado de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2020.
 • Tercer.- Aprovació de la fusió per absorció de la Societat GERMANS BOADA, S.A (Societat Absorbent) i BOADA KANGURO, S.L.U (Societat Absorbida), de conformitat amb les disposicions del Projecte Comú de Fusió per Absorció de data 30 de juny de 2021 i dipositat al Registre Mercantil de Barcelona amb data 14 de juliol de 2021 i al Registre Mercantil d´Alacant amb data 15 de juliol de 2021.
 • Tercero.- Aprobación de la fusión por absorción de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A (Sociedad Absorbente) y BOADA KANGURO, S.L.U. (Sociedad Absorbida), de conformidad con las disposiciones del Proyecto Común de Fusión por Absorción de fecha 30 de junio de 2021 y depositado en el Registro Mercantil de Barcelona con fecha 14 de julio de 2021 y en el Registro Mercantil de Alicante con fecha 15 de julio de 2021.
 • Quart.- Acolliment al règim fiscal especial previst al Capítol VII del Títol VII del Text Refós de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l´Impost sobre Societats.
 • Cuarto.- Acogimiento al régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII del Título VII del Texto Refundido de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
 • Cinquè.- Modificació de l´article 9è dels Estatuts Socials per tal de que les Juntes Generals d´Accionistes es puguin convocar de forma íntegrament telemàtica als efectes de les disposicions de l’article 182. bis del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.
 • Quinto.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales para que las Juntas Generales de Accionistas se puedan convocar de forma íntegramente telemática a los efectos de las disposiciones del artículo 182. bis del Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
 • Sisè.- Delegació de facultats per formalitzar, executar i inscriure els acords adoptats per part de la Junta General.
 • Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por parte de la Junta General.
 • Setè.- Precs i preguntes
 • Séptimo.- Ruegos y preguntes
 • Vuitè.- Redacció, lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la Junta i, si de cas hi manca, nomenament d’interventors per la signatura d’aquesta.
 • Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores por la firma de la de esta.DRET D´INFORMACIÓ

DERECHO DE INFORMACIÓN


En els termes previstos a l´article 197 de la Llei de Societats de Capital els accionistes podran sol·licitar al Consell d´Administració les informacions o aclariments que estimin oportunes sobre els assumptes inclosos a l´ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que es considerin oportunes.


En los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración la información o aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos incluidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que se consideren oportunas.


Conforme a les disposicions de l´article 40.2 de la Llei 3/2009, de 3 d´abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils (en endavant, “LLME”), en relació amb la fusió que serà sotmesa a l´aprovació de la Junta General de la Societat, es fa constar que els documents relacionats a l´article 39 de la LLME- i que es relacionen a continuació- s´han inserit a la pàgina web corporativa de la Societat amb la possibilitat de ser descarregats i impresos, amb data 30 de juliol de 2021, havent-se procedit a remetre la certificació corresponent al Registre Mercantil per la seva inscripció al BORME als efectes de les disposicions de l’article 32.2 de la LLME.


Conforme a las disposiciones del artículo 40.2 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (en lo sucesivo, “LME”), en relación con la fusión que será sometida en aprobación de la Junta General de la Sociedad, se hace constar que los documentos relacionados en el artículo 39 de la LME- y que se relacionan a continuación- se han insertado en la página web corporativa de la Sociedad con la posibilidad de ser descargados e impresos, con fecha 30 de julio de 2021, habiéndose procedido a remitir la correspondiente certificación al Registro Mercantil para su inscripción en el BORME a los efectos de las disposiciones del articulo 32.2 de la LME.1.- Projecte Comú de Fusió per Absorció formulat pels respectius Consells d’Administració de la Societat GERMANS BOADA, S.A. (Societat Absorbent) i BOADA KANGURO, S.L.U (Societat Absorbida);

1.- Proyecto Común de Fusión por Absorción formulado por los respectivos Consejos de Administración de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A. (Sociedad Absorbente) y BOADA KANGURO, S.L.U. (Sociedad Absorbida);

2.- Els comptes anuals, els informes d’auditoria i els informes de gestió dels tres (3) últims exercicis de la Societat Absorbent i els comptes anuals dels tres (3) últims exercicis de la Societat Absorbida.

2.- Las cuentas anuales, los informes de auditoría y los informes de gestión de los tres (3) últimos ejercicios de la Sociedad Absorbente y las cuentas anuales de los tres (3) últimos ejercicios de la Sociedad Absorbida.

3.- Els estatuts socials vigents incorporats a escriptura pública de la Societat Absorbent i de la Societat Absorbida.

3.- Los estatutos sociales vigentes incorporados a escritura pública de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida.

4.- El text íntegre dels estatuts socials vigents de la Societat Absorbent, que seran d’aplicació una vegada executada la fusió.

4.- El texto íntegro de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad Absorbente, que serán de aplicación una vez ejecutada la fusión.

5.- La identitat dels consellers de la Societat Absorbent i de la Societat Absorbida i la data des de la qual ostenten els càrrecs, així com, la identitat dels membres del Consell d´Administració que continuaran ostentant el càrrec de consellers després de la fusió.

5.- La identidad de los consejeros de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida y la fecha desde la que ostentan los cargos, así como, la identidad de los miembros del Consejo de Administración que continuarán ostentando el cargo de consejero tras la fusión.Així mateix, es fa constar que de conformitat amb les disposicions de l´article 32.3 de la LLME que el Projecte Comú de Fusió ha estat dipositat en el Registre Mercantil de Barcelona el dia 15 de juliol de 2021 i la seva publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil el dia 22 de juliol de 2021 i el 19 d´agost de 2021 (en relació amb les disposicions de l´article 32.2. de la LLME), així com el Registre Mercantil d´Alacant el dia 14 de juliol de 2021, i la seva publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil el dia 23 de juliol de 2021.


Así mismo, se hace constar que de conformidad con las disposiciones del artículo 32.3 de la LLME que el Proyecto Común de Fusión ha sido depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el día 15 de julio de 2021 y su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 22 de julio de 2021 y el 19 de agosto de 2021 (en relación con las disposiciones del artículo 32.2 de la LME), así como el Registro Mercantil de Alicante el día 14 de julio de 2021, y su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 23 de julio de 2021.


De conformitat amb les disposicions de l´article 40.2 de la LLME es fa constar que les mencions mínimes del Projecte Comú de Fusió aprovat pels òrgans d´administració de la Societat Absorbent i de la Societat Absorbida i dipositats en el Registre Mercantil de Barcelona i d´Alacant, son les següents:


Conforme a las disposiciones del artículo 40.2 de la LME se hace constar que las menciones mínimas del Proyecto Común de Fusión aprobado por los órganos de administración de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida y depositados en el Registro Mercantil de Barcelona y Alicante son los siguientes:


1.- Societats intervinents en la fusió:

1.- Sociedades intervinientes en la fusión

Societat Absorbent:

Sociedad Absorbente:


GERMANS BOADA, S.A, està domiciliada a Rubí (Barcelona), Avinguda de les Olimpíades 89-91. Constituïda per temps indefinit mitjançant l´escriptura autoritzada pel Notari, el Sr. Lorenzo García Torruel Florencia el dia 15 de desembre de 1969. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tom 10.899, Foli 190, Fulla B- 52.628, inscripció 25ª. Té assignat el N.I.F. número A- 08.244.915.


GERMANS BOADA, S.A, está domiciliada en Rubí (Barcelona), Avenida de las Olimpiades 89-91. Constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario, Don Lorenzo Garvía Torruel Florencia el día 15 de diciembre de 1969. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 10.899, Folio 190, Hoja B- 52.628, inscripción 25ª. Tienes asignado el N.I.F. número A- 08.244.915.


Societat Absorbida:

Sociedad Absorbida:


BOADA KANGURO, S.L. Societat Unipersonal, està domiciliada a Alacant, Carretera d’Ocaña número 50. Constituïda per temps indefinit en mèrits d´escriptura autoritzada pel Notari d´Alacant, el Sr. Francisco Benítez Ortiz, el 4 d´abril de 2014, sota el número de protocol 776. Consta inscrita en el Registre Mercantil d´Alacant, al Tom 3778, Foli 174, Fulla A- 140268. Té assignat el N.I.F. B- 54.779.202.


BOADA KANGURO, S.L. Sociedad Unipersonal, está domiciliada en Alicante, Carretera de Ocaña, número 50. Constituida por tiempo indefinido en méritos de escritura autorizada por el Notario de Alicante, Don Francisco Benítez Ortiz, el día 4 de abril de 2014, bajo el número de protocolo 776. Consta inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, al Tomo 3778, Hoja A-140268. Tiene asignado el N.I.F. B- 54.779.902.2.- Tipus de bescanvi

2.- Tipo de canje

La Societat Absorbent és titular directa del 100% de les participacions socials de la Societat Absorbida. En conseqüència, de conformitat amb les disposicions de l´article 49.1 de la LLME, no existirà procediment de bescanvi d´accions/participacions socials, no seran necessaris els informes d´administradors ni d´experts independents sobre el Projecte de Fusió, ni serà necessari l’augment de capital de la Societat Absorbent. Per tant, no inclou les mencions 2ª, 6ª, 9ª i 10ª de l´article 31 de la LLME.


La Sociedad Absorbente es titular directa del 100% de las participaciones sociales de la Sociedad Absorbida. En consecuencia, conforme a las disposiciones del artículo 49.1 de la LME, no existirá procedimiento de canje de acciones/participaciones sociales, no serán necesarios los informes de administradores ni de expertos independientes sobre el Proyecto de Fusión, no será necesario el aumento de capital de la Sociedad Absorbente. Por lo tanto, no incluye menciones 2ª, 6ª, 9ª y 10ª de la LME.3.- Aportacions d’indústria o prestacions accessòries

3.- Aportaciones de industria o prestaciones accesorias

A la Societat Absorbida no existeixen aportacions d’indústria. Tanmateix, i sens perjudici de que a la Societat Absorbida existeixen participacions socials de Classe B que comporten prestacions accessòries (conforme a les disposicions de l´article 32 dels Estatuts Socials), aquestes quedaran plenament amortitzades en virtut de la fusió i, per tant, extingides per raó de la mateixa sense bescanvi d´accions a la Societat Absorbent. Per l´anterior, no es deriven incidències ni procedeix l´atorgament de cap compensació en el si de la Societat Absorbent.


A la Sociedad Absorbida no existen aportaciones de industria. No obstante, y sin perjuicio de que en la Sociedad Absorbida existen participaciones sociales de Clase B que conllevan prestaciones accesorias (conforme a las disposiciones del artículo 32 de los Estatutos Sociales), éstas quedarán plenamente amortizadas en virtud de la fusión y, por lo tanto, extinguidas por razón de la misma sin canje de acciones a la Sociedad Absorbente. Por lo anterior, no se derivan incidencias ni procede el otorgamiento de ninguna compensación en el seno de la Sociedad Absorbente.4.- Títols i drets especials

4.- Títulos y derechos especiales

Atès que no existeixen a la Societat Absorbida titulars de drets especials, ni tenidors de títols diferents dels representatius del capital social, no procedeix l´atorgament de cap dret especial, ni l´oferiment de cap mena de drets o opcions a la Societat Absorbent a conseqüència de la Fusió.


Atendiendo que no existen en la Sociedad Absorbida titulares de derechos especiales, ni tenedores de títulos diferentes de los representativos del capital social, no procede el otorgamiento de ningún derecho especial, ni el ofrecimiento de ningún tipo de derechos u opciones a la Sociedad Absorbente como consecuencia de la Fusión.5.- Avantatges atribuïdes als experts independents o als administradors

5.- Ventajas atribuidas a los expertos independientes o a los administradores

Per tractar-se d´una fusió per absorció de societat íntegrament participada no serà necessària, de conformitat amb el que es disposa en els articles 49.1.2 i 34.1 de la LLME, l´elaboració d´informes sobre el projecte comú de fusió per part dels experts independents, ni per part dels administradors. D’altra banda, no s´atribuirà cap classe d´avantatge als administradors de les Societats, ni a cap expert independent.


Por tratarse de una fusión por absorción de sociedad íntegramente participada y no será necesaria, conforme con lo que dispone los artículos 49.1.2 y 34.1 de la LME, la elaboración de informes sobre el proyecto común de fusión por parte de los expertos independientes, ni por parte de los administradores. De otra parte, no se atribuirá ninguna clase de ventaja a los administradores de las Sociedades, ni a ningún experto independiente.6.- Data d´efectes comptables

6.- Fecha de efectos contables

Conforme a les disposicions de l´article 37.1 de la LLME i el Pla General Comptable, la Fusió desplegarà plens efectes comptables i les operacions de la Societat Absorbida es consideraran realitzades per la Societat Absorbent a partir de l´1 de gener de 2021.


Conforme a las disposiciones del artículo 37.1 de la LME y el Plan General Contable, la Fusión desplegará plenos efectos contables y las operaciones de la Sociedad Absorbida se considerarán realizadas por la Sociedad Absorbente a partir del 1 de enero de 2021.7.- Estatuts socials de la Societat resultant de la fusió

7.- Estatutos sociales de la Sociedad resultante de la fusión

Els Estatuts Socials de la Societat resultant de la fusió són els de la Societat Absorbent, inscrits al Registre Mercantil de Barcelona i no resultaran modificats a conseqüència de la fusió.


Los Estatutos Sociales de la Sociedad resultante de la fusión son los de la Sociedad Absorbente, inscritos en el Registro Mercantil de Barcelona y no resultaran modificados como consecuencia de la fusión.8.- Conseqüències sobre el treball, impacte de gènere en els òrgans d´administració i incidència en la responsabilitat social de l´empresa

8.- Consecuencias sobre el empleo, impacto de género en los órganos de administración e incidencia en la responsabilidad social de la empresa

La Fusió no tindrà cap conseqüència per les persones treballadores de les Societats, en la mesura que la Societat Absorbida no tindrà persones ocupades a la data de formalització de la fusió. Previ a la Fusió, i al projecte comú de Fusió per Absorció, el 21 de juny de 2021, es va aprovar, amb conformitat entre la Societat Absorbida i la Comissió Negociadora, un Expedient de Regulació d´Ocupació (ERO) per causes econòmiques, productives i tècniques que implicarà, entre altres extrems, l´extinció de la totalitat dels contractes amb les persones treballadores de la Societat Absorbida per manca de viabilitat de la seva activitat. En aquest sentit, a 31 de juliol de 2021 la Societat Absorbida ja no tindrà persones treballadores en plantilla.


La Fusión no tendrá ninguna consecuencia para las personas empleadas de las Sociedades, en la medida que la Sociedad Absorbida no tendrá personas ocupadas a la fecha de formalización de la fusión. Previa a la Fusión, y al Proyecto Común de Fusión por Absorción, el 21 de junio de 2021, se aprobó, con conformidad entre la Sociedad Absorbida y la Comisión Negociadora, un Expediente de Regulación de Ocupación (ERO) por causas económicas, productivas y técnicas que implicará, entre otros extremos, la extinción de la totalidad de los contratos con las personas trabajadoras de la Sociedad Absorbente por falta de viabilidad de su actividad. En este sentido, a 31 de julio de 2021 la Sociedad Absorbida ya no tendrá personas empleadas en plantilla.9.- Normes de valoració

9.- Normes de valoració

A conseqüència de la Fusió, la Societat Absorbida es dissoldrà sense liquidació i transmetrà en bloc i per successió universal tots els actius i passius que integren el seu patrimoni, per la qual cosa de conformitat amb el que es disposa en l´art. 49.1.1 de la LLME no es procedeix la seva determinació.


Como consecuencia de la Fusión, la Sociedad Absorbida se disolverá sin liquidación y transmitirá en bloque y por sucesión universal todos los activos y pasivos que integran su patrimonio, por lo cual conforme con que se dispone en el art. 49.1.1 de la LME no se procede a su determinación.10.- Balanç de fusió

10.- Balance de fusión

Els balanços de fusió d´ambdues Societats es troben datats a 31 de desembre de 2020, data coincident amb la fi dels seus respectius exercicis socials.


Los balances de fusión de ambas Sociedades se encuentran fechados a 31 de diciembre de 2020, fecha que coincide con la finalización de sus respectivos ejercicios sociales.
DRETS D´ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN


De conformitat amb el que s´estableix als estatuts socials de la Societat, tots els accionistes que tinguin dret a assistir a la Junta podran fer-se representar per mitjà d´una altra persona, encara no sigui accionista, en els termes i amb els límits establerts a la Llei de Societats de Capital i Estatuts Socials.


Conforme con lo que se establece en los estatutos sociales de la Sociedad, todos los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque no sea accionista, en los términos y límites fijados en la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos Sociales.


Es recorda als senyors accionistes que poden examinar en el domicili social o obtenir de forma immediata mitjançant l’enviament d’aquesta petició per correu electrònic o qualsevol altre mitjà escrit al senyor President del Consell d’Administració de la Societat per al lliurament o tramesa gratuïta de la documentació relativa als acords que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes. Tanmateix, i de conformitat amb les disposicions de l´article 287 de la Llei de Societats de Capital, s´informa als accionistes del dret que els correspon d´examinar en el domicili social el text de la proposta de modificació estatutària i de l´informe emès pel Consell d´Administració, així com per sol·licitar l´entrega o enviament gratuït dels esmentats documents.


Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata mediante el envío de dicha petición por correo electrónico o mediante cualquier otro medio escrito al señor Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad para la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que serán sometidos a aprobación por parte de la Junta General de Accionistas. Asimismo, y de conformidad con las disposiciones del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto de la propuesta de modificación estatutaria y del informe emitido por el Consejo de Administración, así como para solicitar la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.


La Societat continuarà monitorant l’evolució de l’emergència sanitària i les mesures adoptades per les autoritats al respecte i s’actualitzarà -en el seu cas- la informació que es conté en aquest anunci en cas de ser necessari, cercant sempre el compliment de la normativa vigent i la millor protecció d’accionistes i empleats.


La Sociedad continuará monitorizando la evolución de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por las autoridades al respecto y se actualizará- en su caso- la información que se contiene en este anuncio en caso de ser necesario, buscando siempre el cumplimiento de la normativa vigente y la mejor protección de accionistas y empleados.


Rubí, a 27 d´agost de 2021.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo-


PUBLICITAT DELS PROJECTES COMUNS DE FUSIÓ. FUSIÓ PER ABSORCIÓ DE SOCIETATS INTEGRAMENT PARTICIPADES
PUBLICIDAD DE LOS PROYECTOS COMUNES DE FUSIÓN. FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE SOCIEDADES ÍNTEGRAMENTE PARTICIPADAS

En compliment del que es preveu en els articles 39 i 49 de la Llei 3/2009, de 3 d´abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils (LLME) es fa públic el Projecte Comú de Fusió per Absorció de GERMANS BOADA, S.A (Societat Absorbent) i BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal (Societat Absorbida), subscrits i signats pels òrgans d´administració de les esmentades societats en data 30 de juny de 2021.En cumplimiento de lo previsto en los artículos 39 y 49 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (LME) se hace público el Proyecto Común de Fusión por Absorción de GERMANS BOADA, S.A. (Sociedad Absorbente) y BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal (Sociedad Absorbida), suscritos y firmados por los órganos de administración de las sociedades mencionadas en fecha 30 de junio de 2021.El Projecte Comú de Fusió ha estat inserit a la pàgina web de la Societat GERMANS BOADA, S.A (www.germansboada.cat) el 30 de juliol de 2021, dipositat al Registre Mercantil de Barcelona el dia 14 de juliol de 2021 i publicat al BORME amb data 22 de juliol de 2021. Tanmateix, en compliment del previst a l´article 32 de la LLME, serà presentada al Registre Mercantil de Barcelona certificació emesa per la Societat Absorbent en la qual consti la data d´inserció del Projecte Comú de Fusió a la pàgina web de la Societat GERMANS BOADA, S.A. Als efectes oportuns es fa constar que el Projecte de Comú de Fusió per Absorció també ha estat dipositat amb data 15 de juliol de 2021 al Registre Mercantil d´Alacant i publicat al BORME en data 23 de juliol de 2021, conforme a les previsions de l´article 32.2 de la LLME, donat que la Societat Absorbida no te pàgina web corporativa. En virtut de la fusió projectada la Societat BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal serà absorbida per la Societat GERMANS BOADA, S.A, amb transmissió de tot el seu patrimoni a la Societat Absorbent, la qual se subrogarà amb caràcter universal en tots els actius, passius, drets i obligacions conforme als balanços tancats i aprovats de 31 de desembre de 2020.El Proyecto Común de Fusión ha sido insertado en la página web de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A (www.germansboada.cat) el 30 de julio de 2021, depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el día 14 de julio de 2021 y publicado en el BORME con fecha 22 de julio de 2021. Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 de la LME, será presentada ante el Registro Mercantil de Barcelona certificación emitida por la Sociedad Absorbente en la que constará la fecha de inserción del Proyecto Común de Fusión en la página web de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A. A los efectos oportunos se hace constar que el Proyecto Común de Fusión por Absorción también ha sido depositado en fecha 15 de julio de 2021 en el Registro Mercantil de Alicante y publicado en el BORME en fecha 23 de julio de 2021, conforme a las previsiones del artículo 32.2 de la LME, dado que la Sociedad Absorbida no tiene página web corporativa. En virtud de la fusión proyectada la Sociedad BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal será absorbida por la Sociedad GERMANS BOADA, S.A., con transmisión de todo su patrimonio a la Sociedad Absorbente, la cual se subrogará con carácter universal en todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones conforme a los balances cerrados y aprobados a 31 de diciembre de 2020.Es fa constar el dret dels creditors de les Societats participants en la fusió en els que els seus crèdits: (i) hagin nascut amb anterioritat a la data d´inserció del Projecte Comú de Fusió a la pàgina web de la Societat GERMANS BOADA, S.A (www.germansboada.cat) i la data del dipòsit del Projecte Comú de Fusió en el Registre Mercantil de Barcelona i Alacant, respectivament, i (ii) que no hagin vençut en aquell moment, a oposar-se a la fusió fins que els crèdits quedin garantits, podent exercir l´esmentat dret d´oposició en el termini d´un (1) mes des de la publicació de l’últim anunci de l´acord pel qual s´aprova la fusió, en els termes indicats a l’article 44 de la LLME.Se hace constar el derecho de los acreedores de las Sociedades participantes en la fusión cuyo crédito: (i) haya nacido antes de la inserción del Proyecto Común de Fusión en la página web de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A. (www.germansboada.cat) y la fecha de depósito del Proyecto Común de Fusión en el Registro Mercantil de Barcelona y Alicante, respectivamente, y (ii) no haya vencido en ese momento, a oponerse a la fusión hasta que se les garanticen tales créditos, pudiendo ejercer el referido derecho de oposición en el plazo de un (1) mes desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo por el que se aprueba la fusión, en los términos indicados en el artículo 44 de la LME.Conforme a les disposicions de l’article 39 de la LLME els interessats poden visualitzar i descarregar els següents documents relatius als Projecte de Fusió:Conforme a las disposiciones del artículo 39 de la LME los interesados pueden visualizar y descargar los siguientes documentos relativos a los Proyectos de Fusión:


 • Projecte comú de Fusió de la Societat GERMANS BOADA, S.A i BOADA KANGURO, S.L. Societat Unipersonal
 • Proyecto común de Fusión de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A y BOADA KANGURO, S.L. Sociedad Unipersonal
 • Comptes anuals de l´exercici 2018, informe d´auditoria i de gestió de la Societat GERMANS BOADA, S.A
 • Cuentas anuales del ejercicio 2018, informe de auditoría y de gestión de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A.
 • Comptes anuals de l´exercici 2019, informe d´auditoria i de gestió de la Societat GERMANS BOADA, S.A
 • Cuentas anuales del ejercicio 2019, informe de auditoría y de gestión de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A.
 • Comptes anuals de l´exercici 2020, informe d´auditoria i de gestió de la Societat GERMANS BOADA, S.A
 • Cuentas anuales del ejercicio 2020, informe de auditoría y de gestión de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A.
 • Comptes anuals de l´exercici 2018 de la Societat BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal
 • Cuentas anuales del ejercicio 2018 de la Sociedad BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal
 • Comptes anuals de l´exercici 2019 de la Societat BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal
 • Cuentas anuales del ejercicio 2019 de la Sociedad BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal
 • Comptes anuals de l´exercici 2020 de la Societat BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal
 • Cuentas anuales del ejercicio 2020 de la Sociedad BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal
 • Nota relativa al text dels estatuts socials vigents de la Societat GERMANS BOADA, S.A i de la Societat BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal. Es fa constar que l´esmentada fusió no comportarà modificacions estatutàries
 • Nota relativa al texto de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad GERMANS BOADA, S.A y de la Sociedad BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal. Se hace constar que la mencionada fusión no comportará modificaciones estatutarias.
 • Certificat de la composició de l´òrgan d´administració de la Societat GERMANS BOADA, S.A i BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal, on consta la data des de la qual ostenten el càrrecs, així com la identitat dels membres del Consell d´Administració que continuaran ostentant el càrrec després de la fusió.
 • Certificado de la composición del órgano de administración de la Sociedad GERMANSS BOADA, S.A y BOADA KANGURO, S.L. Unipersonal, donde consta la data desde la que los mismos ostentan el cargo, así como la identidad de los miembros del Consejo de Administración que continuaran ostentando el cargo tras la fusión.
A Rubí, a 30 de juliol de 2021

En Rubí, a 30 de julio de 2021.


GERMANS BOADA S.A.Pol. Can Rosés, Av. Olimpiades 89-91, P.O. BOX 1408191 RUBI (Barcelona) SPAINTel. +34 936 80 65 00 Fax +34 936 80 65 01E-mail: gboada@rubi.com