Germans Boada S.A.

COMPLEMENT DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT

“GERMANS BOADA, S.A.”

En relació amb la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes convocada per a la seva celebració al domicili social el dia 28 de juny de 2022, a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 1 de juliol del mateix any i a la mateixa hora, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 89-91, segons anunci publicat a la pàgina web corporativa https://www.germansboada.cat/ el 25 de maig de 2022, i comunicacions individuals realitzades als accionistes -a la mateixa data- conforme a les disposicions dels Estatuts Socials, de conformitat amb la sol·licitud de publicació de complement de convocatòria prevista a l’article 172 de la Llei de Societats de Capital formulada per l’accionista Pere Boada i Aragonès, titular de més del 5% del capital social, per mitjà del present anunci complementari, i per acord del Consell d’Administració de data 9 de juny de 2022, s’inclou a l´Ordre del Dia de l´esmentada convocatòria el següent:

PUNT ADDICIONAL

Cinquè: Informació de l´òrgan d´administració sobre les mesures adoptades a la Companyia a l´exercici 2022 en relació a la pandèmia COVID-19; i informació de l´esmentat òrgan sobre la situació econòmica de la Companyia a 31 de maig de 2022 (balanç i compte de resultats). Adopció, si s´escau, d´acords que siguin competència de la Junta d´Accionistes en relació a l´esmentada situació.

Per l’exposat anteriorment, es fa constar que, després de la inclusió del punt anterior a l’Ordre del Dia de la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes de la Societat, el punt Cinquè (Precs i preguntes), el punt Sisè (Delegació de facultats per a l’elevació a públic dels acords adoptats per la Junta.) i el punt Setè (Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per la signatura de la mateixa, passaran a ser els punts Sisè, Setè i Vuitè respectivament.

A partir del present complement de convocatòria qualsevol accionista podrà exercir els seus drets d’informació en els termes previstos als articles 197 i 272, respectivament, de la Llei de Societats de Capital, així com a sol·licitar la informació i/o aclariments que estimin oportuns.

Rubí, a 9 de juny de 2022.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo-

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT “GERMANS BOADA, S.A.”

El President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la societat GERMANS BOASA, S.A (la “Societat”) amb data 18 de maig de 2022, ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, convocada per a la seva celebració presencial al domicili social el dia 28 de juny de 2022, a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 1 de juliol del mateix any i a la mateixa hora, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 89-91, sota l’Ordre del Dia que es detalla a continuació.

Possibilitat d´assistència remota o telemàtica. Als efectes del que disposa l’article 9 dels Estatuts Socials de la Societat, aquells accionistes que no puguin desplaçar-se al domicili social podran atendre a la Junta General d’Accionistes per videoconferència múltiple.

L’assistència telemàtica a la Junta General es realitzarà mitjançant la connexió a una plataforma de videoconferència contractada per la Societat, accedint els accionistes a través de l´enllaç que els remetrà el President del Consell d’Administració a l´adreça de correu electrònic que a aquests efectes consti al llibre registre d’accions nominatives amb suficient antelació a la data de celebració de la Junta General. La Societat garantirà que la connexió es subjecti a les disposicions previstes a la Llei. En aquest sentit, aquells accionistes que vulguin optar per l’assistència telemàtica hauran de comunicar-ho al President del Consell d´Administració, per qualsevol mitjà escrit que deixi constància de la seva recepció, amb una antelació mínima de 48 hores a la data de celebració de la Junta General. L’assistència telemàtica a la Junta General de l’accionista deixarà sense efecte la delegació de vot.

ORDRE DEL DIA

  1. Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals, l’Informe de Gestió, la proposta d’aplicació de resultats corresponents a l’exercici 2021, l’Informe d’Auditoria i de la gestió social.
  2. Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals consolidats del grup, l’Informe de Gestió, la proposta d’aplicació de resultats corresponents a l’exercici 2021, l’Informe d’Auditoria i de la gestió social.
  3. Proposta i aprovació, si s’escau, de la retribució del Consell d’Administració pel 2022.
  4. Reelecció d’auditors o nomenament de nous auditors.
  5. Precs i preguntes.
  6. Delegació de facultats per a l’elevació a públic dels acords adoptats per la Junta.
  7. Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per la signatura de la mateixa.”

Es recorda als senyors accionistes que poden examinar en el domicili social o obtenir de forma immediata mitjançant l’enviament d’aquesta petició per correu electrònic al senyor President del Consell d’Administració de la Societat per al lliurament o tramesa gratuïta de la documentació relativa als acords que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, i en especial els Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes de l’exercici 2021, tant individuals com Consolidats, de conformitat amb les disposicions de l’article 272 de la Llei de Societats de Capital.


Rubí, a 25 de maig de 2022.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo-